Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

R

illus. Christine Choi # 272/279

Oracle Text

R

  • Rarity:Basic Land
  • Set:Ixalan
  • Spoiler
  • Artist:Christine Choi